POZIV 2 – POZIV MLADIM OSOBAMA SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM za prijavu na stručnu praksu (INTERNSHIP) u organizacijama ili udruženjima koje za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom

I UVOD

 Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Specifični cilj: Povećana uključenost organizacija civilnog društva u procesu Evropskih integracija, kao  i u procesu donošenja odluka na nivou BiH,  sa akcentom na osnovna prava, društvenu uključenost i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom

Očekivani rezultati:

R1: Povećani kapaciteti vezani za razmjenu iskustva i informacija, monitoring i javno zagovaranje dvije mreže organizacija osoba sa invaliditetom

R2: Povećana inkluzivnost drugih organizacija civilnog društva, koje nisu primarno organizacije osoba sa invaliditetom, kao i lokalnih vlasti

R3: Integracija osoba sa invaliditetom se zagovara i široko promoviše putem organizacije različitih zajedničkih aktivnosti koje uključuju OCD, medije, vlasti i javnosti, te uključivanjem u procese donošenja odluka

Ciljne grupe:

Osobe sa invaliditetom

Neformalna mreža žena sa invaliditetom

Mreža osoba sa invaliditetom UDAS

Organizacije civilnog društva, koje nisu primarno organizacije osoba sa invaliditetom

Predstavnici lokalne uprave

Predstavnici medija

60 osnovnih škola

20 javnih institucija

Mladi stručnjaci u polju podrške OSI, bez prethodnog iskustva                   

Široka javnost

 

 Trajanje projekta: 01.11.2018.-31.10.2021.

Projekat realizuju: Organizacija “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nesto Više” Sarajevo.

II Opis aktivnosti: Stručna praksa (Internship) – Sticanje dvomjesečnog radnog iskustva

UG Nešto Više u okviru EU CDEC/21-002 poziva nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom koji svojim zvanjem mogu doprinijeti ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom , kroz rad unutar organizacija ili udruženja koje  imaju za cilj poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim mladim osobama (ispod 30 godina starosti) sa završenim fakultetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 20, u toku cijelog projekta, imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u udruženjima/organizacijama koja se bave poboljšanjem položaja osoba sa invaliditetom, u skladu sa njihovom diplomom.

Napomena: Stručna praksa je aktivnost koja nije priznata unutar zvaničnog kvalifikacijskog okvira („radne knjižice“).

Poziv je namijenjen nezaposlenim mladim osobama (ispod 30 godina starosti) sa završenim fakultetom različitih studijskih usmjerenja.

Svi izabrani aplikanti dobit će naknadu za svoj dvomjesečni angažman u ukupnom, bruto, iznosu od 880,00 KM, porezi na osnovu ugovora o djelu su uključeni u navedeni iznos.

Za odabrane korisnike projekta sprovest će se sljedeće aktivnosti:

  • Razvoj opisa poslova za angažman: Osoblje UGNV će zajedno sa poslodavcima razviti opis poslova za svaku izabranu osobu;
  • Dvomjesečna stručna praksa (internship): Svaka izabrana osoba radit će puno radno vrijeme tokom osam sedmica kod poslodavca po svom izboru i voditi će dnevnik u koji će unositi unaprijed definisane podatke;

III Način prijave

Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac (POZIV 2) koji se popunjava online na adresi

>> https://forms.gle/UU3d1Ec3cfm1pLkh6

IV Vremenske odrednice

Zainteresovane osobe trebaju poslati popunjen obrazac najkasnije do 19.02.2020. godine do 16h.

Konačni izbor odabranih kandidata izvršit će se najkasnije do 28.02.2020. godine, i samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

Napomena: Udruženje građana “Nešto Više” zadržava pravo da ne prihvati bilo koju ili sve od pristiglih prijava, i nisu obavezni da obrazlažu svoju odluku.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja tokom popunjavanja prijave, kontaktirajte nas na: ++387 (0) 65 514 031

Prijave pristigle nakon navedenog roka, neće se razmatrati.

Ref: EU CDEC/21-002                                                                     02.02.2021.