Vodič o radnim i digitalnim pravima

U sklopu projekta EU podrška unapređenju radnih i ljudskih prava kroz digitalizaciju izrađen je Vodič o radnim i digitalnim pravima u Bosni i Hercegovini.

Cilj izrade vodiča je da zainteresovana lica na kratak i jednostavan način upozna sa osnovnim pojmovima i pravima koje imaju iz radnog odnosa, najčešćim vidovima njihovog ostvarivanja, kršenja i zaštite, kao i njihovim digitalnim pravima vezanim za radni odnos.

Projekat je finansiran iz EU sredstava kroz Tematski program za ljudska prava i demokratiju.

Vodič se može preuzeti na linku – Vodič o radnim i digitalnim pravima

Guide on labor and digital rights

As part of the EU project to support the improvement of labor and human rights through digitization, a Guide on labor and digital rights in Bosnia and Herzegovina was created.

The aim of creating the guide is to introduce interested persons in a short and simple way to the basic concepts and rights they have from the employment relationship, the most common types of their realization, violation and protection, as well as their digital rights related to the employment relationship.

The project was financed from EU funds through the Thematic Program for Human Rights and Democracy.

The guide can be downloaded at the link – Guide on labor and digital rights