UG NEŠTO VIŠE SAJAM PRIVREDE BANOVIĆI

U okviru projekta koji finansira Evropska unija, LPZ Banovići organizovalo PRVI SAJAM PRIVREDE OPĆINE BANOVIĆI

U okviru projekta koji finansira Evropska unija, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) Banovići je povodom Dana općine 10. septembra 2023. godine u Sportskoj dvorani Banovići organizovalo PRVI SAJAM PRIVREDE OPĆINE BANOVIĆI.  

Na jednodnevnom sajmu priliku da se predstave javnosti dobili su mali i veliki preduzetnici iz Banovića i regiona, ali i obrazovne ustanove kao važna karika u LPZu. Građani Banovića su na 34 izložbena štanda mogli da se informišu o lokalnim kompanijama i potrebama poslodavaca za radnom snagom. Nezaposlene osobe su dobile mogućnost da ostave i svoj CV izlagačima u svrhu mogućnosti zapošljavanja.

Ono što nas posebno raduje je dolazak velikog broja djece i omladine na sajam.  Većini je ovo bilo prvo iskustvo gdje su mogli da razgovaraju sa predstavnicima kompanija, da se upoznaju sa njihovim načinom rada, proizvodima i uslugama, ali i kao poticaj za razmišljanje o njihovoj budućnosti i karijeri.

Na Sajmu je bila postavljena i izložba fotografija „Privreda u Banovićima“.

Učešće na sajmu, tj kompletna infrastruktura i vizuelna promocija, za sve izlagače je bilo potpuno besplatno.

„Vidjevši javni poziv iskazali smo interes da po prvi put predstavimo našu kompaniju putem sajma, i organizatori su nam omogućili tu priliku. Našim prvim učešćem na sajmu smo uvidjeli značaj ovakovog vida predstavljanja jer smo ostvarili veliki broj novih kontakata sa potencijalnim korisnicima naših usluga i proizvoda, što će zasigurno rezultirati poslovnom saradnjom. Organizacija sajma je bila odlična i premašila je naša očekivanja.“ – rekao je Amir Suljagić, direktor firme za proizvodnju svijetlećih reklama LightMedia iz Tuzle.  

Sajam su otvorili koordinator projekta  Adem Lisičić, općinski načelnik dr. Bego Gutić i ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković.

LPZ Banovići je organizovalo Sajam u okviru projekta „Partnerstvom do posla“  koji ima za cilj usaglašavanje tražnje i ponude na tržištu rada kako bi rezultiralo novim zapošljavanjem i samozapošljavanjem nezaposlenih osoba nakon stručnih obuka i pomoći koje su projektom obezbijeđene.

Članice LPZa Banovići su UG NEŠTO VIŠE, Općina Banovići, Udruženje privrednika i obrtnika Banovići, SZZTK-Biro Banovići, lokalne kompanije i obrazovne ustanove.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banovići je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).  Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. 

Within the project financed by the European Union, LPZ Banovići organized the FIRST ECONOMY FAIR OF BANOVIĆI MUNICIPALITY

As part of a project financed by the European Union, the Local Partnership for Employment (LPZ) Banovići organized the FIRST ECONOMY FAIR OF THE MUNICIPALITY OF BANOVIĆ on the occasion of the Municipal Day on September 10, 2023, in the Banovići Sports Hall.

At the one-day fair, small and large entrepreneurs from Banovići and the region, as well as educational institutions as an important link in LPZ, got the opportunity to present themselves to the public. At 34 exhibition stands, the citizens of Banovići could find out about local companies and employers’ needs for labor. Unemployed people were given the opportunity to leave their CV to the exhibitors for the purpose of employment opportunities. 

What makes us particularly happy is the arrival of a large number of children and youth at the fair. For most of them, this was their first experience where they could talk to company representatives, get to know their way of working, products and services, but also as an incentive to think about their future and career. 

The exhibition of photographs “Economy in Banovići” was also set up at the fair. 

Participation in the fair, i.e. complete infrastructure and visual promotion, was completely free for all exhibitors. 

“Seeing the public invitation, we expressed our interest in presenting our company through the fair for the first time, and the organizers provided us with that opportunity. With our first participation at the fair, we saw the importance of this kind of presentation because we made a large number of new contacts with potential users of our services and products, which will certainly result in business cooperation. The organization of the fair was excellent and exceeded our expectations.” – said Amir Suljagić, director of the company for the production of illuminated advertisements LightMedia from Tuzla. 

The fair was opened by the project coordinator Adem Lisičić, the municipal mayor dr. Bego Gutić and Minister of Economy of Tuzla Canton Edin Duraković. 

LPZ Banovići organized the Fair as part of the “Partnership to Work” project, which aims to harmonize demand and supply on the labor market in order to result in new employment and self-employment of unemployed persons after professional training and assistance provided by the project. 

Members of LPZa Banovići are UG NEŠTO VIŠE, Municipality Banovići, Association of Businessmen and Craftsmen Banovići, SZZTK-Biro Banovići, local companies and educational institutions. 

The local employment partnership Banovići is one of 20 partnerships established in BiH as part of the project “Support of the European Union to local employment partnerships – Phase II” (LEP II), financed by the European Union with 4 million euros, and implemented by the International Labor Organization (ILO). This project aims to contribute to improving employment opportunities in local communities by supporting the development of local employment partnerships as partner-based labor market mechanisms that ensure access to formal employment at the local level. 

European Union in Bosnia and Herzegovina

International Labor Organization in Bosnia and Herzegovina

Local partnerships for employment

Municipality of Banovići

#novaradnamjesta#noveprilike#LPZ#LEP#MOR

#UGNeštoViše

#LPZBanjaLuka#LPZUSK#LPZBosanskaKrupa#LPZBanovici#LPZGradiska#LPZPrnjavor#LPZKrajina#LPZNoviGradSarajevo#LPZCentariNovoSarajevo#LPZMostar#LPZLivno#LPZGornjiVakufJablanica#LPZLukavac#LPZTuzla#LPZZenica#LPZŽepče#LPZTešanj#LPZSBK#LPZPale#LPZGoražde