Saopštenje za medije: „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“: Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

„Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“: Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Ovogodišnja tema obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je fokusirana na osnaživanje osoba sa invaliditetom, i njihovu ulogu nosioca promjena u BiH, u cilju postizanja inkluzivnog, pravednog i održivog razvoja. Projekat „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, ima za cilj postići veći nivo uključenosti organizacija civilnog društva u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Projekat finansira Evropska unija u iznosu od 450 000 eura i svojim konceptom i rezultatima će u narednih 36 mjeseci doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja 2030.

Organizacija amputiraca “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nesto više” Sarajevo.

Realizacijom projekta žele se ojačati kapaciteti mreže žena sa invaliditetom i mreže osoba sa invaliditetom UDAS. Pored toga, cilj je uticati na povećanje socijalne osjetljivosti organizacija civilnog društva, koje nisu primarno organizacije osoba sa invaliditetom, kao i predstavnika lokalnih vlasti. To će direktno uzrokovati povećanje promotivnih aktivnosti i javnog zagovaranja integracije osoba sa invaliditetom, kroz različite aktivnosti organizacija civilnog društva, medija, vlasti i javnosti, što će eventualno rezultirati uključivanjem osoba sa invaliditetom u procese donošenja odluka.

Kroz projekat će  najmanje 150 članova mreže steći nova znanja koja će moći primjeniti u svom radu. Dodatno, uspostaviti će se Grupa za vršnjačku podršku, u cilju prenošenja znanja o načinu podrške osobama sa invaliditetom od strane osoba koje su u sličnoj ili istoj situaciji.

Dugoročni rezultati projekta prodrazumjevaju uspostavljanje tima za praćenje realizacije strategija, zakona i politika u polju zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, te uspostavljanje pet „savjetničkih“ pozicija za osobe sa invaliditetom, u pet lokalnih zajednica. U toku implementacije planirano je i mapiranje 60 škola i 20 institucija u BiH i analiza prilagođenosti infrastrukture ovih institucija osobama sa invaliditetom. Deset osoba sa invaliditetom će steći svoje prvo radno iskustvo kroz stažiranje u organizacijama civilnog društva koje nisu primarno organizacije OSI i javnim institucijama koje izraze želju za otvaranje ove mogućnosti. Pored toga, dvadeset mladih stručnjaka će steći svoje prvo radno iskustvo kroz rad u organizacijama osoba sa invaliditetom.