fbpx
TACSO

– Treninzi za civilni sektor

TACSO projekat (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) uskoro organizira dva treninga za predstavnike civilnog sektora: “Učešće građana u procesima donošenja odluka” – (napredni trening) u Sarajevu, od 25. do 26. januara 2011, te “Zagovaranje/zastupanje i lobiranje” (bazični trening) u Travniku, od 09. do 10. februara 2011. Prijave za treninge se primaju do 15.01.2011. za prvi, te 31.01.2011. za drugi trening na e-mail info.ba@tacso.org.

I. Trening “Učešće građana u procesima donošenja odluka” – (napredni trening)

Mjesto i datum održavanja treninga: Sarajevo, od 25-26. januara 2011.

Rok za podnošenje prijave: 15.1. 2011.

Ciljevi i rezultati treninga:

Specifični ciljevi treninga su poboljšanje razumjevanja i znanja odabranih predstavnika OCD iz BiH iz oblasti učešća građana u procesu donošenja odluka. Fokus trening će biti na opremanju učesnika treninga metodama, tehnikama, alatima i pristupima za postizanje boljeg uspjeha u vršenju uticaja na javne politike.

Tokom treninga učesnicima će biti predstavljene slijedeće oblasti:

 • Učešće građana u procesu donošenja odluka – nivoi učešća, njihove svrhe, različite metode, tehnike, alati i pristupi.
 • Iskustvo u učešću građana u procesu donošenja odluka, izazovi sa kojima se suočavaju i mogućnosti za prevazilaženje prepreka
 • Uloga civilnog društva i drugih aktera u razvoju i institucionalizaciji mehanizama za učešće građana
 • Izazovi sa kojima se suočavaju organizacije prilikom  učešća građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou i sagledavanje koje su mogućnosti za njihovo prevazilaženje
 • Najbolje prakse iz EU i Zapadnog Balkana u oblasti učešća građana u procesu donošenja odluka

Ciljna grupa

Predstavnici organizacija civilnog društva u koje spadaju sindikati, masovni pokreti, zadruge, profesionalna udruženja, kulturne i vjerske grupe kao i grupe iz lokalnih zajednica sa predominantnim aspektom misije organizacije  da utiču na javne politike  iz oblasti svoga djelovanja.

Jedna organizacija može delegirati 1 predstavnika za učešće na treningu.

Procedura aplikacije:

Zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva  trebaju dostaviti popunjeni TACSO trening formular (ne treba da prelazi 2 stranice) koji se nalazi u prilogu ovog poziva najkasnije:  do 15.1. 2011 do 16.sati na e-mail: info.ba@tacso.org sa naslovom:  „Učešće građana u procesima donošenja odluka”  (napredni trening) zajedno sa:

 • Kratkim pismom motivacije ( slobodni format do 1 stranice) za učešće na treningu (dosadašnje iskustvo u procesima donošenja odluka)

Više informacija uključujući poziv i prijavni formular (aplikaciona forma) možete naći na sledećem linku: http://tacso.org/news/training-opp/Default.aspx?id=3347&template_id=73&langTag=bs-BA

**********

II. Trening “Zagovaranje/zastupanje i lobiranje” (bazični trening)

Mjesto i datum održavanja treninga: Travnik, od 9-10. februara 2011.

Rok za podnošenje prijave: 31.1. 2011.

Specifični ciljevi treninga:

 • Poboljšanje razumjevanja koncepta zagovaranja/zastupanja i elemenata procesa zagovaranja/zastupanja
 • Identifikovati nedostatake i prednosti u pristupu koji organizacija primjenjuje prilikom javnog zagovaranja/zastupanja i lobiranja

Tokom treninga učesnicima će biti predstavljene slijedeće oblasti:

 • Faze u procesu zagovaranja/zastupanja
 • Elementi efikasne kampanje zagovaranja/zastupanja i lobiranja
 • Identifikacija ciljne grupe i razjašnjavanje teme zagovaranja/zastupanja
 • Razvoj i predstavljanje poruke zagovaranja/zastupanja
 • Izgradnja podrške i koalicije za efikasno zagovaranje/zastupanje

Ciljna grupa

Predstavnici organizacija civilnog društva u koje spadaju sindikati, masovni pokreti, zadruge, profesionalna udruženja, kulturne i vjerske grupe kao i grupe iz lokalnih zajednica koje su nedovoljno razvijenih kapaciteta za vodjenje kampanja zagovaranja iz djelokruga svoj misije

Jedna organizacija može delegirati 1 predstavnika za učešće na treningu.

Procedura aplikacije:

Zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva  trebaju dostaviti popunjeni TACSO trening formular (ne treba da prelazi 2 stranice) koji se nalazi u prilogu ovog poziva najkasnije:  do 31.1. 2011 do 16.sati na e-mail: info.ba@tacso.org sa naslovom:  „Zagovaranje/zastupanje i lobiranje”  (bazični trening) zajedno sa:

 • Kratkim pismom motivacije ( slobodni format do 1 stranice) za učešće na treningu (dosadašnje iskustvo u zagovaranju/zastupanju i lobiranju)

Više informacija uključujući poziv i prijavni formular (aplikaciona forma) možete naći na sledećem linku: http://tacso.org/news/training-opp/Default.aspx?id=3351&template_id=73&langTag=bs-BA

Komentariši

Facebook