poziv – Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom
„Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“

Udruženje građana „Nešto Više“, Sarajevo, za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružatelja usluge za mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.
Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Svrha angažovanja

U okviru projekta biti će izvršeno mapiranje 60 osnovnih i srednjih škola kao i mapiranje 20 javnih objekata. Ovaj projektni zadatak se odnosi na utvrđivanje stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom za deset škola u Bijeljini, deset škola u Unsko-sanskom kantonu i po četiri institucije u Bijeljini i Tuzli;
Realizacijom ovog zadataka će biti omogućeno osobama sa invaliditeton i njihovim porodicama u ovim opštinama da mogu lakše izabrati moguće mjesto obrazovanja. Sve škole i institucije koje budu mapirane dobit će, na osnovu prikupljenih podataka, moguće rješenje pristupačnosti i/ili prijedloge kako je unaprijediti.

kompletan poziv pogledajte ovdje:  ToR_Projektni zadatak_mapiranje

 

PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava za angažovanje pružaoca usluga za mapiranje je 7 radnih dana nakon datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (rok za dostavljanje prijava. 12.03.2019. do 16h)

Vaša prijava mora sadržavati:

Referentni broj ponude EU CDEC/19-004;

Ponuda treba sadržavati:
1. Prateću dokumentaciju
(za pravna lica)
Rješenje o registraciji;
Uvjerenje o poreznoj registraciji;
Preporuke u formi liste dizajniranih objekata pristupačnih za osobe sa invaliditetom i/ili lista objekata za koje je dat prijedlog unapređenja pristupačnosti, nakon urađene procjene;
CV osoba koje će biti angažovana na mapiranju;
Kopiju dilpome angažovane osobe.

(za fizička lica)
CV
Preporuke u formi liste dizajniranih objekata pristupačnih za osobe sa invaliditetom i/ili lista objekata za koje je dat prijedlog unapređenja pristupačnosti, nakon urađene procjene;
Kopiju diplome.

2. Tehnički dio

Pružaoci usluga trebaju dostaviti tehničku ponudu na osnovu zahtjeva naznačenih u dijelu “Elementi mapiranja objekata”. Pružaoci usluga se pozivaju da daju detalje o planiranim uslugama, uključujući detaljne specifikacije.

3. Finansijski dio

Pružaoci usluga trebaju ponuditi ukupnu cijena za usluge navedene u tehničkom dijelu ponude. Ponuđena cijena uključuje provedbu opisanih usluga kao i sve popratne troškove, npr. prijevoz, logistika, materijalne troškove i dr. kada je to potrebno. Finansijska ponuda treba da sadrži iznos sa neto cijenom i izraženim PDV-om, za pravna lica. (Predmet ovog projektnog zadatka se odnosi na izvršenje usluge koja se naručuje unutar projekta finansiranog iz sredstava IPA fondova, te se na njih ne obračunava porez na dodanu vrijednost.)

 

Kompletnu ponudu dostaviti na:

prijave@nestovise.org

ili na adresu: Trg Sabora bosanskog 36

71 000 Sarajevo

Ukoliko imate dodatnih pitanja tokom izrade ponude, kontaktirajte nas na: ++387 (0) 65 514 031

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.

Informacije o ugovaraču su dostupne na www.nestovise.org