JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci)

Na osnovu člana 32. Zakona o radu FBiH  („Službeni glasnik BiH“, br. 26/16), ovlaštenja iz Statuta  i Ugovora potpisanog sa Care Intrenational, Blakans, Udruženje građana „Nešto Više“ raspisuje:

JAVNI OGLAS

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci)

Opis poslova:

Zaposlenik/ca će biti pripreman za samostalan rad, kako bi znanjem, vještinom i kreativnošću bio/bila osposobljen/a za rad u oblasti agronomije ili permakulture, uz zasnivanje radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine. Posao uključuje potrebu za  stručnim istraživanjima iz oblasti permakulture, primjenu u praksi, fizički rad na farmi, učešće u izradi i provedbi projekata pejzažnog uređenja na i izvan farme, vođenje evidencije i briga o usjevima, pomaganje pri uzgoju i selekciji sadnica, razvijanje i izvedba plana za sadnju i navodnjavanje, te učešće u stručnim radionicama. Predviđen je angažman na farmi UG „Nešto Više“ u Humilišanima, Mostar.

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;
 • Da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje.

Posebni uvjeti:

 • VSS iz agronomije, poljoprivrede, zaštite okoliša ili drugog relevantnog akademskog polja;
 • Da je punoljetno lice starosti ispod 30 godina
 • Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
 • Poznavanje MS Office;
 • Spremnost na timski rad;
 • Razumijevanje i predanost primjeni principa ekološki i permakulturno osviještene poljoprivredne proizvodnje;
 • Aktivno znanje B/H/S i poželjno poznavanje engleskog jezika;
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Spremnost na terenski rad.

Potrebno je dostaviti:

 1. Motivaciono pismo sa kratkom biografijom (svojeručno potpisano i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);
 2. Kopiju fakultetske diploma ili uvjerenje o diplomiranju, ne treba biti ovjerena;
 3. Potvrda o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje.

Napomene za kandidate:

Rok za dostavu prijava na e-mail adresu prijave@nestovise.org  je 23. novembra 2018. do 17:00.

Samo kandidati/tkinje koji/e uđu u uži krug, bit će blagovremeno obavješteni/e o datumu testiranja i intervjua.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati pozvani na intervju će najprije morati dokazati uvidom u osobni dokument sa slikom (osobna karta, vozačka iskaznica ili pasoš) da su mlađi od 30 godina na dan prijave. Odabrani kandidat će prije sklapanja ugovora morati dostaviti: potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju i potvrdu o radnoj sposobnosti.

Početak radnog odnosa se očekuje početkom 2019. godine.

(word verziju poziva preuzmite ovdje >> Konkurs NESTO VISE )