lod3

– Razvoj OCD-a u opštini Teslić

Razvoj OCD-a u opštini Teslić  (01.05 – 31.10.2013.): Udruženje građana ”Nešto Više” u partnerstvu sa Udruženjem distrofičara Teslić i Udruženjem građana ”Modus” iz Teslića ima za cilj uspostaviti  dugoročno partnerstvo i saradnja između aktivnih i razvijenih organizacija civilnog društva (OCD-a) i Opštine Teslić po zajedničkim pitanjima koja su u skladu sa strateškim ciljevima opštine i statutarnim ciljevima organizacija civilnog društva. Radit će se na zaštiti i uređenju životne sredine edukacijom i uključivanjem lokalnog stanovništva u organizovane volonterske akcije, na unapređivanju kvaliteta života i socijalne inkluzije mladih i osoba sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice, te na jačanju  ljudskih kapaciteta i podsticanju aktivizma  lokalnih OCD-a do nivoa sa kog su spremne da nastupe kao partneri opštinskim vlastima. Projekat je podržan u okviru LOD III projekta kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a sprovodi UNDP.
Vrijednost projekta:  37.884,00 KM

Komentariši