Poziv za prijave za mlade: Program socijalnog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

UG Nešto Više   poziva sve zainteresovane mlade osobe (od 15 do 35 godina) da se prijave na ovaj poziv kojeg objavljujemo u okviru Podrška idejama socijalnog preduzetništva i razvoju mladih ljudi sa zapadnog Balkana”. Mi tražimo TIMOVE MLADIH OSOBA (Obavezno timovi od dvije ili više osoba) koje su spremne da učestvuju u programu kojeg smo nazvali “RISE” i koji mogu odvojiti par sati sedmično za aktivno učešće u projektu na našem i engleskom jeziku, najčešće preko ZOOM-a.   RISE Putovanje posebno je prilagođen program u kojem je učešće besplatno i koji će vam pomoći da naučite, rastete i napravite promjene u svojoj okolini. Usredsređeni smo na saradnju, razmjenu ideja i vršnjačko učenje kako bismo postigli bolje rezultate.

Dva tima koji kroz fazu ideacije najbolje razrade svoje ideje će dobiti po 6000 KM!

Imate li ideju ili inovativno rješenje za novi i bolji pristup obrazovanju, osnaživanju žena, kulturi, ruralnom razvoju, zdravlju ili zaposlenosti u svojoj zajednici? Vještine, znanje i iskustvo socijalnog preduzetništva pomoći će vam da riješite socijalna i / ili pitanja zaštite životne sredine koja vas posebno interesuju i pomoći će vam da zaradite dok to radite!

Prijavite se i budite jedan od  36 odabranih RISE timova iz regiona (po 6 timova iz Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije). Tokom 3 mjeseca Ideacije gradićeš svoju ideju od nule do biznis modela. Na tom putovanju imaćeš podršku eksperata i mentora, sa kojima ćeš proći kroz sve važne korake u pokretanju socijalnog preduzeća.

Dva najbolja tima iz BiH odnosno ukupno 12 timova iz regiona, dobiće  finansijsku i praktičnu podršku da sprovedu svoje ideje i ostvare pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu.

Nudimo vam mentorstvo, obuku, druženje, zabavu, putovanja u BiH i na prostoru regiona, umrežavanje sa stručnjacima i naravno nudimo i finansijska sredstva za timove.

Posljednji dan za prijave je 07. OKTOBAR 2023.

PRIJAVI SE PUTEM KRATKE ONLINE FORME OVDJE

RISE Putovanje ima nekoliko koraka:

 • Poglavlje ideacije – Podrška u razvoju tvoje ideje, u trajanju od 3 mjeseca;
 • Tailor-made program podrške za razvoj tvoje ideje;
 • Demo dan;
 • Poglavlje Inkubacije – u trajanju od 4 mjeseci;
 • Testiranje i validiranje ideje, grant za razvoj biznis ideje;
 • Regionalna putovanja i umrežavanje;
 • RISE Završni događaj.

Napomena: Online aplikaciju popunjava samo jedna osoba iz tima (vođa tima koji mora biti stariji/a od 18 godina)!

KAKVE SU IDEJE BILE PRETHODNIH GODINA POGLEDAJTE OVDJE:

https://www.risewb.org/risers-new-generation/    

 KO SMO MI?

Mi predstavljamo grupu od 10 partnera iz zapadnog Balkana, Njemačke i Francuske koji su u potrazi za mladim ljudima iz regiona baš kao što ste vi, koji donose promjene, i koji će nam pomoći u razvoju socijalnog preduzetništva kako bi imali bolja društva.

Naše Udruženje Nešto Više je jedna od 6 organizacija sa zapadnog Balkana koje je izabrano kao „Lokalna Struktura (LS)“

Više o RISE projektu možete saznati na https://www.risewb.org/

Call for applications for youth: Social entrepreneurship program in the Western Balkans

Citizens’ Association „NEŠTO VIŠE“ invites all interested young people (from 15 to 35 years old) to apply for this call, which we are publishing as part of “Support for ideas of social entrepreneurship and development of young people from the Western Balkans”. We are looking for TEAMS OF YOUNG PEOPLE (mandatory teams of two or more people) who are ready to participate in the program we have called “RISE” and who can spare a few hours a week for active participation in the project in our language and in English, usually via ZOOM . The RISE Journey is a specially tailored program that is free to participate in and will help you learn, grow and make changes in your environment. We are focused on collaboration, exchange of ideas and peer learning in order to achieve better results.

The two teams that best develop their ideas through the ideation phase will each receive 6,000 KM! 

Do you have an idea or an innovative solution for a new and better approach to education, women's empowerment, culture, rural development, health or employment in your community? Social entrepreneurship skills, knowledge and experience will help you solve social and/or environmental issues of particular interest to you and help you earn while doing it!

Apply and be one of the 36 selected RISE teams from the region (6 teams each from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia). During the 3 months of Ideation, you will build your idea from scratch to a business model. On that journey, you will have the support of experts and mentors, with whom you will go through all the important steps in starting a social enterprise.

The two best teams from BiH, i.e. a total of 12 teams from the region, will receive financial and practical support to implement their ideas and have a positive impact on the local community.

We offer you mentoring, training, socializing, entertainment, trips in Bosnia and Herzegovina and the region, networking with experts, and of course we also offer financial resources for teams.

The last day for applications is OCTOBER 7, 2023.

APPLY THROUGH THE SHORT ONLINE FORM HERE

RISE The journey has several steps:

 • Ideation chapter – Support in the development of your idea, lasting 3 months;
 • Tailor-made support program for the development of your idea; Demo Day;
 • Incubation Chapter – lasting 4 months; Idea testing and validation, grant for business idea development;
 • Regional travel and networking;
 • RISE The final event.

Note: The online application is filled out by only one person from the team (team leader who must be over 18 years old)!

SEE WHAT THE IDEAS WERE IN PREVIOUS YEARS HERE:

https://www.risewb.org/risers-new-generation/

WHO ARE WE? 

We represent a group of 10 partners from the Western Balkans, Germany and France who are looking for young people from the region just like you, who bring change, and who will help us develop social entrepreneurship in order to have better societies.

Our Association Nešto Više is one of the 6 organizations from the Western Balkans that was selected as “Local Structure (LS)”.

You can find out more about the RISE project at https://www.risewb.

RISE activities are being implemented by 6 organizations of the Western Balkans region: ARNO Balkan Green Foundation Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis NEŠTO VIŠE SMart Kolektiv Yunus Social Business Balkans

risewb6 project is supported by AFD – Agence Française de Développement #EuropeanUnion and Regional Youth Cooperation Office – RYCO, OFAJ DFJW PULSE Group (Groupe SOS) and SEEYN