Javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata

Udruženje građana „Nešto Više“ u okviru projekta „Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“, raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa prevenciji, smanjenju i borbi protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Opšti cilj projekta je jačanje uloge i položaja žena u političkim, socijalnim i ekonomskim procesima i podrška lokalnim partnerstvima u uspostavljanju efikasnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u lokalnim zajednicama u BiH. Kroz projekat će se uspostaviti funkcionalna operativna struktura unutar lokalnih samouprava koja će podržavati promociju i zagovaranje ženskih prava, posebno onih koje žive u ruralnim područjima; Jačati kapacitete lokalnih zainteresovanih strana, javnog i civilnog sektora, da efikasno sprovode agendu za osnovna ljudska prava sa posebnim fokusom na žene iz osetljivih kategorija (žene sa invaliditetom, manjine, pripadnice LGBT zajednice); Razviti model za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnim zajednicama, koji se može preslikati u druge BH lokalne zajednice.

Ukupan iznos dostupnih sredstava za projekte u zajednicama u okviru ovog Javnog poziva iznosi 97.800 KM.

Projekat „Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) finansira Evropska Unija

O POZIVU

Podnosioci projektnih prijedloga trebaju predložiti projekte koji odnose na prevenciju, sprečavanje i borbu protiv nasilja nad djevojkama i ženama, naročito onima iz ranjivih i marginaliziranih grupa (osobe sa invaliditetom, osobe iz ruralnih područja, pripadnice manjinskih zajednica sa posebnim fokusom na romsku populaciju i sl.) i koji su u skladu sa Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine i drugim pozitivnim praksama.

Iznos sredstava koji se može potraživati za pojedinačne projekte iznosi 4.890 KM.

Projekti trebaju trajati maksimalno četiri (4) mjeseca i moraju biti implementirani u periodu jun/lipanj – oktobar/listopad 2022.godine.

Početak projekta podrazumijeva datum potpisivanja ugovora koje se očekuje u junu/lipnju mjesecu 2022. godine, a projekat se završava kada se dostave završni narativni i finansijski izvještaji.

Tokom implementacije projekata, jedina osoba iz organizacije će biti koordinator/ica i biti će odgovorna za implementaciju, upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje prema UG “Nešto Više”.

Uplata novčanih sredstava za odobrene prijedloge projekata vršiće se sukcesivno prema sljedećem modelu: 50% na početku projektnih aktivnosti, 40% na sredini projekta te preostalih 10% po odobrenju finalnog finansijskog i narativnog izvještaja.

Iznosi za angažovanje personala (naknada za projekat koordinatora ili računovođe) kao i iznosi administrativnih troskova granta (troškovi zakupa kancelarije, režijski troškovi, kancelarijski material, fax/telefon/internet, bankovna provizija itd.)  ne premašuju 30%  od ukupnog iznosa budžeta projekta.

 LOKACIJA

Projekti moraju biti implementiran na području lokalnih zajednica Bosanska Krupa  Busovača,  Derventa,  Goražde,  Ilidža,  Kalesija,  Kalinovik,  Jajce,  Laktaši,  Mostar,  Nevesinje,  Kostajnica,  Novo Sarajevo,  Prijedor,  Prnjavor,  Šamac,  Tešanj,  Teslić,  Tuzla i  Vlasenica, odnosno korisnici/e projekta moraju biti stanovnici navedenih lokalnih zajednica.

Za svaku navedenu lokalnu zajednicu će biti podržan jedan projektni prijedlog.

PRAVO UČEŠĆA

Na Javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije osnovane prema važećim zakonima o udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine, čije se sjedište nalazi u jednoj od nabrojanih lokalnih zajednica odnosno aktivno provode svoje aktivnosti u toj zajednici.

Posnosilac ne može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva. Podnosilac se može samo jednom pojaviti kao koaplikant u drugom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva.

Jedan koaplikant može da učestvuje u dva prijedloga projekta u okviru ovog Poziva.

 INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

  • Rok za prijavu: Ponedjeljak, 23.05.2022. do 16:00h
  • Način dostave: Elektronski u pdf formatu
  • Adresa za dostavu: prijava@nestovise.org

Eventualna pitanja mogu se postaviti isključivo putem emaila prijava@nestovise.org najkasnije do 10.05.2022. do 12:00h

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 

Formulari koje je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata su dostupna na linkovima iznad.

Ova aktivnost se provodi u okviru projekta „Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“” koji je podržan od strane Delegacije Evropske unija u Bosni i Hercegovini a koji implementiraju Udruženje građana “Nešto Više” i “Amica Educa” u saradnji sa Gender centrom Vlade FBiH i Gender centrom Vlade RS.