Predstavljamo Vam publikaciju „Lokalne komisije i odbori za ranopravnost spolova u BiH – Analiza djelovanja“.

Analiza se fokusirala na sastav i rad odbora/komisija za ravnopravnost spolova, sistem izrade i provedbe strateških dokumenata i kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) da integrišu relevantne politike i standarde ravnopravnosti spolova. Također, cilj analize bio je i strateški usmjeriti saradnju entitetskih gender centara sa institucijama na lokalnom nivou.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta “„Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini a koji implementiraju Udruženje građana “Nešto Više” i “Amica Educa” u saradnji sa Gender centrom Vlade FBiH i Gender centrom Vlade RS.

> Analizu pogledajte ovdje <

#Gender #EU #UGNV #NeštoViše #EUuBiH #Ravnopravnost #amicaeduca #gcfbih #gcrs