Tražimo eksperta/icu za izradu upitnika i dvije analize

Tražimo: Ekspert/ica za izradu:
Analiza kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom u FbiH i
Analiza resursnih potreba i mogućnosti razvoja organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH
Lokacija: FBiH
Referenca na projekat: „Važni i Snažni” – podržan od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
Trajanje: 20 radnih dana
Od 09. septembra do 31.decembra 2022 godine UG Nešto Više implemetira projekat „Važni i Snažni“ podržan od strane Federalnog ministartsva rada i socijalne politike. Generalni cilj jeste unaprijediti vještine i mogućnosti osoba sa invaliditetom i predstavnika njihovih organizacija kako bi postali finansijski stabilniji i jači u svrhu poboljšanja kvalitete svakodnevnog života i rada.

Aktivnosti projekta su:
Aktivnosti koje smo planirali bi obuhvatale izradu analize finansijske stabilnosti organizacija osoba sa invaliditetom i mogućnosti koje nude svojim korisnicima. Nakon toga slijede treninzi na temu vještina zagovaranja sa svrhom unapređenja života osoba sa invaliditetom i edukacije iz obezbjeđivanja finasiranja putem online platformi. Da bi kampanje bile uspješne potrebno je da se održe radionice iz oblasti promocije na internetu, društvenim mrežama i medijima. U svrhu samoodrživosti napravit će se i praktična demonstracija socijalnog poduzetništva kao alata za poboljšanje svakodnevnog života i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pokrenut će se saradnja organizacija osoba sa invaliditetom i organizacija koje nisu organizacije osoba sa invaliditetom iz FBiH u svrhu poboljšanja zajedničke borbe za prava osoba sa invaliditetom. U svrhu promocije projekta napravit će se medijska promocija i izrada online promo materijala.

Sa tim u vezi, UG Nešto Više traži eksperta/icu koji/a će biti angažovan/a za izradu upitnika i analiza.

Obim posla i odgovornost eksperta/ice
• Potrebno je izraditi kvalitetan upitnik koji će biti jednaostavan za popunjavanje ali koji će dati konkretne pokazatelje. Upitnik treba biti jedan ali sa pitanjima međusobno isprepletanim koji će služiti za izradu dvije analize.
• Svaka analiza treba da se uradi studiozno sa grafikonima ali i tumačenjem dobijenih rezultata
• Obje analize trebaju biti zasebna cjelina dostavljena u formi za elektronsku distribuciju ali i sa urađenim prelomom za štampu.
• Ispoštovati postavljeni rok.
• Obuhvatiti najmanje 10 organizacija osoba sa invaliditetom iz FBiH, a po mogućnosti i više.
• Obezbijediti da osobe koje se nalaze u upravljačkim strukturama i koje raspolažu svim podacima o organizaciji vrše popunjavanje upitnika zbog što preciznijih podataka.
Novčana vrijednost angažmana za kompletno odrađen posao iznosi 1280,00 KM bruto .

Kvalifikacije eksperata/ica
Analizu će raditi ekspert/ica, koji/a treba da ima sljedeće kvalifikacije:
• Dugogodišnje iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom;
• Posjedovanje iskustva u radu sa nevladinim sektorom;
• Posjedovanje prethodnog istraživačkog iskustva kada su u pitanju osobe sa invaliditetom;
• Posjedovanje iskustva u izradi analiza i istraživanja, te pripremi gotovog materijala za online i printanu distribuciju;
• Prednost će biti data osobi sa invaliditetom u slučaju više sličnih prijava;

Način i rok za dostavljanje ponuda:

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje ponuda, moraju najkasnije do 30. Septembara 2022.godine do 12h lično ili emailom dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Biografiju (CV), koja će predstaviti i Listu referenci – pregled radnog iskustva ili pruženih usluga u oblasti podrške osoba sa invaliditetom

NAPOMENA:

Ponude se dostavljaju putem emaila prijave@nestovise.org ili lično na adresu: Udruženje građana Nešto Više Trg Sabora bosanskog 36, 71 000 Sarajevo

KOMPLETAN TOR PROČITAJTE OVDJE

Projekat podržan od strane: