Ravnopravno Različiti

Projekat „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, ima za cilj postići veći nivo uključenosti organizacija civilnog društva u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Projekat finansira Evropska unija u iznosu od 450 000 eura i svojim konceptom i rezultatima će u narednih 36 mjeseci doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja 2030. Organizacija “UDAS” provodi projekat u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nesto Više” Sarajevo. 

Realizacijom projekta žele se ojačati kapaciteti mreže žena sa invaliditetom i mreže osoba sa invaliditetom UDAS. Pored toga, cilj je uticati na povećanje socijalne osjetljivosti organizacija civilnog društva, koje nisu primarno organizacije osoba sa invaliditetom, kao i predstavnika lokalnih vlasti.

To će direktno uzrokovati povećanje promotivnih aktivnosti i javnog zagovaranja integracije osoba sa invaliditetom, kroz različite aktivnosti organizacija civilnog društva, medija, vlasti i javnosti, što će eventualno rezultirati uključivanjem osoba sa invaliditetom u procese donošenja odluka.